Στόχοι

Στόχοι


βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα για τις άνεργες μητέρες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια (ανύπαντρες μητέρες, πρόσφυγες, χαμηλό εισόδημα, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μητέρες με αναπηρίες και κοινωνικές ανάγκες).

Vα ενθαρρύνουν τις μητέρες που είναι άνεργες ή ανενεργές να αναλάβουν τον κίνδυνο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

στήριξη και ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας

βοηθούν τις άνεργες μητέρες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στη νέα οικονομία ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας τις.

ενθαρρύνουν τις άνεργες μητέρες να μάθουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες

για την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές κατάρτισης για μέλ-ες μητέρες

να υποστηρίξουν τις μητέρες στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης τους καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυό τους, ενισχύοντας την εμβέλειά τους

Να εφοδιάσει τους ενήλικες εκπαιδευτικούς με τις δεξιότητες κατάρτισης για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις μητέρες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου του έργου σας: 2021-...

Close