Цели на проектот

Цели на проектот


Подобрување на пристапот до образование за претприемништво и социјално претприемништво за невработените мајки, особено оние кои се соочуваат со повеќе бариери (самохрани мајки, бегалки, ниски приходи, жртви на семејно насилство, мајки со попреченост и социјални потреби).

Да ги поттикне мајките кои се невработени или неактивни да преземат ризик да започнат сопствен бизнис.

Заложба и поддршка за еднаква застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот.

Поддршка за невработените мајки да започнат сопствен бизнис во новата економија преку охрабрување и насочување.

Охрабрување на невработените мајки да ги зајакнат капацитетите за претприемништво.

Зајакнување на капацитетите на едукаторите за најефикасните стратегии за обука за идните мајки.

Постојана поддршка за жените и мајките кон градење на нивната самодоверба, вмржување и зајакнување на нивниот досег.

Градење на капацитетите на едукаторите, со цел да се стекнат со специјализирани вештини за обучување на мајки кои сакаат да ги развијат претприемачките вештини.

Поддршката на Европската комисија за производството на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува ставовите само на авторите. Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Close