mumpower_mc

1 Подобрување на пристапот до образование за претприемништво и социјално претприемништво за невработените мајки, особено оние кои се соочуваат со повеќе бариери (самохрани мајки, бегалки, ниски приходи, жртви на семејно насилство, мајки со попреченост и социјални потреби).
Цели на проектот
Цели на проектот Да ги поттикне мајките кои се невработени или неактивни да преземат ризик да започнат сопствен бизнис. 2 Цели на проектот Заложба и поддршка за еднаква застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот.
3
Цели на проектот Поддршка за невработените мајки да започнат сопствен бизнис во новата економија преку охрабрување и насочување. 4 Цели на проектот Охрабрување на невработените мајки да ги зајакнат капацитетите за претприемништво. 5 Цели на проектот Зајакнување на капацитетите на едукаторите за најефикасните стратегии за обука за идните мајки. 6 Цели на проектот Постојана поддршка за жените и мајките кон градење на нивната самодоверба, вмржување и зајакнување на нивниот досег. 7 Цели на проектот Градење на капацитетите на едукаторите, со цел да се стекнат со специјализирани вештини за обучување на мајки кои сакаат да ги развијат претприемачките вештини.
8

 

невработени мајки

 

 

Тренери

 

About

Многу од придонесите доаѓаат од растечкото движење познато како „Mumpreneurs“, кое се однесува на мајки кои водат сопствен бизнис. Имајќи го ова на ум, главната цел на овој проект е да ги обучи обучувачите за посветени на образование за возрасни и да ги подготви за поддршка на професионално неактивни мајки, кои сакаат да го подобрат и нивниот личен развој и да развијат претприемачки начин на размислување. Како резултат на обуката, мајките не само што ќе ја подобрат нивната вработливост, туку и ќе го зајакнат своето учество во граѓанскиот и општествениот живот. (Препораки на Европскиот совет за клучните компетенции за доживотно учење 2018 година).

Според истражувањата, мајките се соочуваат со голем број предизвици како што се грижата за децата, економската состојба, дискриминација на работното место заради породилното отсуство, рамнотежата помеѓу работата и семејството, недостатокот на време и можности за дополнително образование итн. Овие фактори претставуваат пречка или предизвик кога станува збор за нивното враќање на работното место по завршувањето на породилното отсуство.

Прочитај повеќе...

Поддршката на Европската комисија за производството на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува ставовите само на авторите. Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Close